Technology

Licenční ujednání

Mechanical Calculator

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem (SODEV Technology, s.r.o.) a týká se výše uvedeného softwarového produktu, zahrnujícího počítačový software i s případnými doplňky, a také případně příslušná média a elektronickou či tištěnou dokumentaci. Licenční podmínky jsou neoddělitelnou součástí softwarového produktu a určují práva a povinnosti uživatele. Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím softwarového produktu souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy. Přečtěte si proto velmi pečlivě toto licenční ujednání dříve, než začnete s instalací softwarového produktu.
LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT
Softwarový produkt je majetkem autora a je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. POSKYTNUTÍ LICENCE
Touto licenční smlouvou jsou Vám udělena následující práva:
a) Na jednom počítači (počítač, pracovní stanice či jiné digitálním zařízení) můžete instalovat, spouštět či jiným způsobem používat pouze jednu kopii softwarového produktu.
b) K již zakoupené licenci softwarového produktu můžete kdykoliv dokoupit další licence.
c) Pro použití na více počítačích lze zakoupit Multilicenci.

2. DALŠÍ PRÁVA A OMEZENÍ
a) Registrovaný uživatel má právo na odbornou pomoc ze strany autora v takovém rozsahu, který určí autor, a která se bude týkat výhradně softwarového produktu. Jakýkoli doplňkový software, který Vám bude poskytnut v rámci odborné pomoci, je považován za součást softwarového produktu a vztahují se na něj podmínky této licenční smlouvy. Jakékoli poskytnuté technické informace v rámci odborné pomoci, mohou být autorem použity pro další obchodní potřeby, včetně vývoje produktů a podpory s výjimkou Vámi označených informací.
b) Je zakázáno softwarový produkt reprodukovat, měnit, modifikovat, provádět jeho zpětnou analýzu, dekompilaci či převod ze strojového kódu nebo z něj zpracováním vytvářet odvozená díla.
c) Licence na softwarový produkt se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači.
d) Softwarový produkt nelze dále prodávat, postoupit, pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat či jakýmkoli jiným způsobem převádět na jinou osobu.
e) Licence může přejít na nového koncového uživatele pouze v případě, že se jedná o právnickou osobu, původní držitel licence na softwarový produkt právně zanikne a nový koncový uživatel je právním nástupcem původního držitele licence.
f) Pokud nesplníte podmínky této licenční smlouvy, může být autorem bez omezení dalších práv zrušena. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwarového produktu a všech jeho případných součástí.
g) Instalační balík softwarového produktu můžete dále bez omezení volně šířit.

3. AKTUALIZACE
a) Pokud je softwarový produkt označen jako „upgrade“, smíte jej používat pouze v případě, že jste držitelem licence na předchozí produkt, jenž je autorem označen jako předchůdce tohoto softwarového produktu, a který lze aktualizovat. Aktualizovaný softwarový produkt nahrazuje nebo doplňuje původní softwarový produkt a výsledný softwarový produkt smíte použít pouze v souladu s podmínkami této licenční smlouvy. Pokud je softwarový produkt aktualizovanou verzí součásti balíku softwarových programů, který podléhá jedné licenci jako celek, smí být použit pouze v rámci tohoto balíku softwarových programů a nesmí být používán odděleně jako samostatný softwarový produkt.
b) Pokud je softwarový produkt označen jako „update“, smíte jím nahradit Váš stávající softwarový produkt, aniž by bylo nutné aktualizovat Vaší stávající licenci.

4. AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu (a všech jeho případných částí), jakož i případné elektronické a tištěné materiály dodávané se softwarovým produktem a všechny jeho kopie jsou majetkem autora či autorizovaných dodavatelů. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v softwarovým produktu je majetkem vlastníka obsahu a může být chráněno příslušnými zákony na ochranu autorských práv a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato licenční smlouva neposkytuje žádná práva týkající se obsahu. Případná elektronická dokumentace dodávána společně s tímto softwarovým produktem může být vytištěna pouze tolikrát, kolik licencí bylo k tomuto softwarovému produktu zakoupeno a nesmí být žádným způsobem šířena a dále prodávána. Případný tištěný materiál dodávaný se softwarovým produktem není povoleno kopírovat ani jinak rozmnožovat.

5. ZÁLOHOVÁNÍ
Pro účely zálohování nebo archivace si můžete vytvořit jednu záložní kopii instalačního balíku programového produktu. Jakákoli kopie softwarového produktu, kterou máte povolenu učinit na základě této smlouvy musí obsahovat celý copyright i další oznámení, která jsou uvedena u originální kopie softwarového produktu. Jestliže není jinak uvedeno v této licenční smlouvě, nesmíte vytvářet kopie softwarového produktu ani jeho jednotlivých částí a ani případných tištěných materiálů dodaných se softwarovým produktem.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Podmínkou vzniku nároku na záruku a případné úplatně i bezúplatně poskytované služby je řádná registrace softwarového produktu. Místem uplatnění záruky je vždy sídlo autora nebo sídlo autorizovaného prodejce softwarového produktu. Softwarový produkt bude pracovat v souladu s doprovodným písemným či elektronickým materiálem a jejich případnými dodatky po dobu šedesáti dnů ode dne zakoupení. Tato záruka pozbývá platnosti, pokud byla porucha softwarového produktu způsobena nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s požadavky uvedenými v dokumentaci, nebo počítačovými viry či jiným škodlivým počítačovým kódem. Záruka se nevztahuje na ty části softwarového produktu, které odpovídají v době výroby daným legislativním úpravám či jiným předpisům a normám, a jejichž změny vstoupily v platnost až po datu výroby softwarového produktu uvedeném v dokumentaci. Za závadu softwarového produktu nelze označit skutečnost, že softwarový produkt neobsahuje případné legislativní změny či změny předpisů a norem, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby softwarového produktu, nebo že nepracuje na hardwaru či softwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby softwarového produktu. Přestože byl softwarový produkt testován, autor nemůže plně zaručit jeho bezproblémové fungování za všech možných podmínek. Autor neručí za správnou funkci softwarového produktu v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svojí funkcí brání korektnímu chování softwarového produktu, je provozován na chybně hardwarově či softwarově nakonfigurovaném počítači. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo nemožnosti použití softwarového produktu, dokonce byl-li autor označen jako možný původce těchto škod. Autor neručí za jakékoliv škody způsobené chodem softwarového produktu na výpočetní technice, programovém vybavení, či datových souborech konečného uživatele, byly-li tyto způsobeny používáním softwarového produktu v rozporu s touto dokumentací nebo vznikly následkem předem nedefinované události či použitím nestandardního softwaru či hardwaru. Autor neručí za správnost datových výstupů. V žádném případě odpovědnost autora nepřevýší částku zaplacenou za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Dodávaný softwarový produkt není určen k nasazení ve vysoce rizikových aplikacích, zejména tam, kde by selhání programu přímo ohrozilo život nebo způsobilo rozsáhlou materiální škodu.

Sharewarová verze softwarového produktu je volně šiřitelná a je zdarma pouze po zkušební dobu 30 dní od instalace. Případné omezení funkčnost nezaregistrované verze softwarového produktu je popsáno v dokumentaci softwarového produktu. Zavazujete se, že po uplynutí zkušební doby zaplatíte registrační poplatek nebo softwarový produkt přestanete používat a beze zbytku jej z počítače odstraníte.